Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Leidse Stripshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Ze zullen door ons op verzoek worden toegezonden en zijn tevens via internet te raadplegen. 

1.2 Het doen van een bestelling of het accepteren van een aanbieding houdt in dat u deze leveringsvoorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.3 De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien u naar die voorwaarden verwijst in een tot ons gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Leidse Stripshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Leidse Stripshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van de Leidse Stripshop zijn vrijblijvend. De Leidse Stripshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Leidse Stripshop. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Leidse Stripshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

2.3 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door aanmelding c.q. bestelling door u bij ons, per internet, e-mail of telefoon. Aanvaarding van een aanbieding brengt voor u met zich mee dat u de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of anderssoortige) verplichtingen accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen. 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. 

3.3 Betaling kan geschieden per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de Leidse Stripshop. 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt uw bestelling.

 

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Leidse Stripshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Leidse Stripshop. 

 

Artikel 4. Levering 

4.1 De door de Leidse Stripshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Leidse Stripshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en reclamatie 

6.1 U bent verplicht om te onderzoeken of de producten bij aflevering aan de overeenkomst beantwoorden. Als de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u ons zo snel mogelijk en maximaal 4 dagen na aflevering van de producten, schriftelijk hiervan in kennis te stellen. 

6.2 Indien de geleverde produkten daadwerkelijk niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft de Leidse Stripshop de keuze om de produkten te vervangen of na retourontvangst van het product, het factuurbedrag te restitueren. 

6.3 Als u het product uiteindelijk niet wenst af te nemen mag u het binnen zeven (7) werkdagen na aflevering terugsturen aan de Leidse Stripshop. De kosten van retourneren komen voor uw rekening. 

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

7.1 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten met de Leidse Stripshop alsmede op deze leveringsvoorwaarden.

7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright © 2021-Leidse Stripshop, powered by Waldram Business Ventures BV en PHPConsult